Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi Koşulları

ALICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu Alıcı Üyelik Sözleşmesi (“Alıcı Sözleşmesi”), Hobyar Mh. Hamidiye Cd. Altçarşı No:31 SİRKECİ / İSTANBUL
adresinde mukim DÜNYA PAZARI firması ile Websitesi’nde üye olan Alıcı arasında, DÜNYA PAZARI firması tarafından
Websitesi’nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve
koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Alıcı, Alıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul
ve beyan eder.

2. TANIMLAR
Hizmet/Hizmetler: “Alıcı” üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini
sağlamak amacıyla “DÜNYA PAZARI firması” tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Kullanıcı / Kullanıcılar: “Websitesi”ne erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Websitesi: www.worldbazaar.com.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “DÜNYA PAZARI firması”in işbu sözleşme
ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu web Websitesi.

Üye/Üyeler: “Websitesi”ne üye olan ve “Websitesi”nde yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve
tüzel kişiler.

Alıcı: “Websitesi” üzerinde “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel
kişi “Üye”.

Satıcı: “Websitesi” üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi “Üye”.

Sanal Mağaza: “Satıcı”ların, kendileri tarafından sağlanan birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ilanları
kendileri için özel olarak ayrılan bir bölümde yayınlayabilme imkanına ve “DÜNYA PAZARI firması” tarafından
belirlenen diğer imkanlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri “Websitesi”nin ilgili bölümünde belirtilen ve
“Websitesi” üzerinden sağlanan “Hizmet”.

Üye Sayfası: “Alıcı”nın”Websitesi”de yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli
işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği
sadece “Alıcı” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Alıcı” üyeye özel sayfa.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, “Websitesi”nde “DÜNYA PAZARI firması” tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden
“Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve
yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise,”Websitesi”de yer alan tüm “Hizmet”, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların
belirlenmesi olup “Websitesi”de “DÜNYA PAZARI firması” tarafından sağlanan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere,
uygulamalara, tüm “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul
edilecektir. İşbu sözleşmenin “Alıcı” tarafından kabulü ile “Alıcı” “Websitesi”de yer alan ve yer alacak olan “DÜNYA
PAZARI firması” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, “Üye”lere ve kullanıcılara
yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. “Alıcı”lık statüsünün kazanılması için, “Alıcı” üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın “Websitesi”de bulunan üyelik
formunu DÜNYA PAZARI firması Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda
gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “DÜNYA PAZARI firması” tarafından değerlendirilerek onaylanması
ve üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin
tamamlanması ve Alıcı’ya bildirilmesi ile “Alıcı”lık statüsü başlamakta ve böylece “Alıcı” işbu sözleşme ve
“Websitesi”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe
uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat “Kullanıcı”
sorumludur. “Alıcı”lık hak ve yükümlülükleri sadece “Alıcı”lık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup
“Alıcı” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. “Alıcı”lık
hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz
konusu kişilerin “DÜNYA PAZARI firması”ten talepte bulunması halinde “DÜNYA PAZARI firması”, ilgili üyelik hesabı
kullanılarak herhangi bir “Hizmet” için en son “DÜNYA PAZARI firması”e ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili
üyelik hesabının “Alıcı” hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle
bir durumda “DÜNYA PAZARI firması”in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde
içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.2. “Alıcı” “Websitesi” üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci
başlatmak istemesi halinde “Websitesi”ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal
prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak “DÜNYA PAZARI
firması”in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. “Alıcı”, “Websitesi”ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu,
karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka
aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “Websitesi” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği
mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık
yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin
internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul
ve taahhüt etmektedir.

4.5. “Alıcı”, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken “Websitesi” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve
yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, “Websitesi”nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata,
ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, “Websitesi” üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm
işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule
ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
“Alıcı”nın “Websitesi” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6. “DÜNYA PAZARI firması”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde “Alıcı”nın
kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan
uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak
üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

4.7. “Alıcı”nın “Alıcı Üye Profili Sayfası”na erişmek ve “Websitesi” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek
için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Alıcı” tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin
güvenliği ve gizliliği tamamen “Alıcı”nın sorumluluğundadır. “Alıcı”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile
gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun
peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda
herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini
yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. “DÜNYA PAZARI firması”, “Websitesi”nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda
belirtilen kapsamda “Websitesi”nin her türlü kullanımına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir
bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğe
link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

“Websitesi”nin “Alıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya
rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
“Websitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya
yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle
gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi’nin işbu
kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir
kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf
ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
Websitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “Websitesi”‘ye ya da
3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması,
değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
Yorum ve puanlama sistemlerinin Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması
(Websitesi’ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi);
Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici
herhangi başka bir teknoloji yayılması;
“Kullanıcı”lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
“Websitesi” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede
büyük yükle…
“DÜNYA PAZARI firması”in önceden yazılı iznini alınmaksızın, “Websitesi” üzerinde otomatik program, robot, web
crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya
sistemleri kullanılması ve bu şekilde “Websitesi”nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının
izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;
İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “Websitesi”nin ve “Websitesi” üzerindeki içeriğin
kullanılması hukuka aykırı olup; “DÜNYA PAZARI firması”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9 “DÜNYA PAZARI firması”, “Alıcı” tarafından “Websitesi”ne beyan edilen “Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik
Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “Websitesi”nin işletilmesi için gereken
uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve
sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve
paylaşılabilir. “Alıcı”, bilgilerinin “DÜNYA PAZARI firması” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza
gösterdiğini kabul ve beyan eder. DÜNYA PAZARI firması söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken
her türlü tedbiri alacaktır. Alıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip
olacaktır. Bununla beraber Alıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış,
pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm DÜNYA PAZARI firması
iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir (DÜNYA PAZARI firması iştirakleri hakkında detaylı bilgi için;
www.nusellus.com.tr).

4.10 “Alıcı”; kendisi tarafından “Websitesi”ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus
yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi “Websitesi”nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte
materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak
üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Alıcı, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri DÜNYA PAZARI firması bilgilerini ve DÜNYA PAZARI firması’in telif
haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş
çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi
takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı
DÜNYA PAZARI firması’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak
bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

DÜNYA PAZARI firması’in, DÜNYA PAZARI firması Hizmet’leri, DÜNYA PAZARI firması bilgileri, DÜNYA PAZARI firması telif
haklarına tabi çalışmalar, DÜNYA PAZARI firması ticari markaları, DÜNYA PAZARI firması ticari görünümü veya Websitesi
vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları,
ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
“DÜNYA PAZARI firması”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi
bir zamanda “Websitesi”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte
geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
İşbu sözleşme, “Alıcı” üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DÜNYA PAZARI firması işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi
birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik
ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından DÜNYA PAZARI firması’den
herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber
saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları
ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla DÜNYA PAZARI firması’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen
önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk
Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. DÜNYA PAZARI firması KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
“Alıcı”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “DÜNYA PAZARI firması’in kendi veri tabanında, sunucularında
tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve
bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “DÜNYA PAZARI firması”i yemin
teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı
ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM
Alıcı’lar, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Websitesi’nde yer alan genel bilgilendirme
aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini
güncel tutmak ve Websitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır.

Alıcı Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği
süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.